Kveitekongen

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#67

Tjudihårrå

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#63

Tjudene

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#63

Sild og tru

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#61

Ingersteinen

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#59

Sjursteinen

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#59

Jenta i tjønna

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#59

Underjordiske

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#53

Tårnet

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#53

Hulderkona

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#49

Feigdfuglen

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#49

Gubbonen i doryen

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#49

Gubbondøra

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#47

Gubbonen

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#47

Glunten og prosten

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#33

Stallo og Luttak

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#29

Reven og bukken

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#21

Bjørnen og reven

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#19 post@grom.no

Smørtynna

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#17

Kvesmabol og flesk

https://www.nb.no/nbsok/nb/25494f82d49cd079b8b56b2556d696e6?lang=no#17