Førforståelse

Det kan være nødvendig for noen barn å få klarhet i deler av ordforrådet før eventyret blir formidlet.

I arbeid med førforståelse kan den voksne legge opp til samtaler med barnet rundt utvalgte begreper og konteksten de kan inngå i. Slik vil barnet få hjelp til å aktivere sine tidligere erfaringer rundt begrepene og sikre en grundigere forståelse.

I dette metodekurset presenterer vi noen aktiviteter som kan gjøres sammen med barna for å styrke begrepsforståelsen før eventyret skal formidles. Vi har fire tilnærminger til arbeidet med førforståelse; i aktivitetene fokuseres det på betydning, kategorisering, fonologisk bevissthet og antall, rom og form.

Aktiviteter

Under følger aktivitetsforslag som er tenkt utført i mindre språkgrupper satt sammen av 3 til 4 barn. Målet med aktivitetene er å sikre førforståelsen hos barna før eventyret formidles.

Hver aktivitet i språkgruppen avsluttes med en evalueringsbolk. Evalueringen er tenkt å bevisstgjøre pedagogen i forhold til egen rolle og for å dokumentere erfaringene han/hun gjør seg underveis i arbeidet med barnegruppen. Man kan også velge å diskutere evalueringsspørsmålene med kollegaer for å utveksle erfaringer og lære av hverandre.