Rammeplan for barnehagen

Förskolan bör främja kommunikation och språk

Förskolan ska vara medveten om att kommunikation och språk påverkar och påverkas av alla aspekter av barnets utveckling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. I barnehager for samiske barn i samiske distrikt skal barnehagen fremme barnas samiskspråklige kompetanse.

Personalet skal

anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres språkutvikling
stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler
sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser
være bevisst på sine roller som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon med alle barn
følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikling
bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse.

Kommunikasjon, språk og tekst

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk.

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter
videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.

Personalet skal

skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre
synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål
oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket
bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer
inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/