Om Troll i ord

Hva er Troll i ord? 

«Troll i ord» er et verktøy for språkstimulering i barnehage og skole. Verktøyet tar utgangspunkt i eventyr, og kombinerer konkreter og digitalt innhold med fortellestemmer på over 30 språk.

Ved hjelp av Troll i ord skal barna få forståelse av et innhold og bli i stand til å gjengi innholdet ved hjelp av muntlig fortelling, visualisering og andre formidlingsmetoder. De får også trening i å utdype og reflektere gjennom å skape eget innhold. Aktivitetene legger til rette for ulike arbeidsformer og tar i bruk ulike læringsstrategier.

Lær meg norsk før skolestart

Språkforsker Margareth Sandvik med flere står bak prosjektet Lær meg norsk før skolestart! fra Bydel Bjerke i Oslo. Prosjektet har resultert i en metode for språkstimulering og et kartleggingsverktøy til bruk i barnehagen. Metoden viser hvordan man kan arbeide for å skape et godt språkmiljø i barnehagen – for alle barn. Troll i ord bygger på erfaringene fra dette prosjektet.

Rammeplanen

Jamfør rammeplanen skal barnehagen fremme kommunikasjon og språk. Rammeplanen sier også at personalet i barnehagen skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse. Rammeplanen 2017

Barnehagen er viktig for barns utvikling av språklige ferdigheter, enten de har norsk eller et annet språk som morsmål. Eventyrappene, konkretene og lærerappen i Troll i ord skal hjelpe barnehagen i arbeidet med å fremme kommunikasjon og språk. Fortellestemmene på over 30 språk, samt eventyr med opphav fra ulike deler av verden synligjør og verdsetter et språklig mangfold i barnehagen.

Kurs og forum

Troll i ord – KURS er ment å trygge personalet i språkarbeidet i barnehagen eller skolen og er tilgjengelig som app for iPad og iPhone, og som nettkurs for alle andre plattformer.

Kurset gir læreren innføring i hvordan arbeidet med Troll i ord kan gjennomføres i barnehagen eller på skolen.
Ved hjelp av kurset får hele personalgruppen samme innføring i språkverktøyet, og en sikrer langsiktighet i arbeidet ved at nye ansatte til en hver tid kan få samme opplæring ved hjelp av appen.

Kurset er abonnementsbasert og personlig. For full tilgang til kurset kan barnehagen eller skolen opprette et gruppeabonnement og definere antal brukere. Hver bruker får eget brukernavn og passord, og kursprogresjon og andre innstillinger blir lagret og knyttet til brukerkonto.

Kurset har fire moduler; observasjon, forarbeid, gjennomføring og etterarbeid med ulike tilnærminger for å utvide ordforrådet og begrepsforståelsen. Kurset viser til konkrete oppgaver og eksempler, og legger også opp til at personalet og barna selv er med å skape deler av innholdet og bygge på med nye aktiviteter. Bilder fra prosess og produkt kan også lastes opp i kurset som inspirasjon for andre barnehager og skoler, og som egen dokumentasjon for å vise til foreldre eller andre. Gjennom appen får læreren tilgang til et forum-område hvor de kan diskutere metode og aktiviteter med kollegaer og andre.

Bruk av eventyr

Å forankre ulike former for språkstimulering i bruk av litteratur er et vesentlig kjennetegn for Troll i ord. De syv eventyrene i serien er av ulik opprinnelse og det digitalt innholdet har fortellerstemmer på over 30 ulike språk.

Troll i ord

– har lydfiler og oppgaver på mange språk
– er for alle barn uavhengig av morsmål
– oppfordrer til læring med hele kroppen
– er utviklet i samarbeid med språkforsker
– bygger på Lær meg norsk før skolestart! 
– er eneste norskproduserte leker/læremiddel godkjent av Svanemerket

Kontakt oss:

GROM as

Web: https://trolliord.no

E-post: trolliord@grom.no

Trollkjelsvegen 26
5726 Vaksdal