Salgsvilkår

1. Parter

Selger er GROM as, Trollkjelsvegen 26, 5725 Vaksdal, post@grom.no,  tlf: 930 86 015, org.nr: 987 059 761, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

2. Betaling

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Dersom kjøperen betaler med  Vipps,  kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved bestilling av varen.

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

3. Levering

Selger sender normalt varen til kjøper fra 2 til 3 dager etter at bestillingen er mottatt. Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene.

4. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.


Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen skal derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

5. Retur

Varen må sendes eller leveres til selger innen 14 dager etter at du meldte fra at du angret deg. Du er ansvarlig for trygg retur. Pakk varen godt, og ta vare på kvittering for frakt. Selger får tilbake betalt beløp, men betaler for retur. 

6. Reklamasjonshåndtering

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist:

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6
etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

7. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon
23400600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Denne siden ble sist oppdatert 24. november 2023.

We may process and store personal data about your interactions using xAPI. We use the data to learn about how well the interactions are designed and how it could be adapted to improve the usability and your learning outcomes. The data is processed and stored [on our platform|on an external platform] until further notice.

We may store the results of your interactions on our platform until further notice. The results may contain your score, the maximum score possible, when you started, when you finished, and how much time you used. We use the results to learn about how well you performed and to help us give you feedback.