Troll i ord:ista

Mikä oon Troll i ord? 

«Troll i ord» oon työkalu kielistimuleerinkkii varten lastentarhaassa ja koulussa. Työkalun lähtökohtana oon eeventyyrit, ja se yhđistää konkreetit ja digitaalisen sisälyksen jossa oon muisteliijaäänet yli 30 kielelä.

Troll i ord:in avula lapset saađhaan ymmäryksen sisälyksestä ja pystythään muistelemhaan sen uuđesti suulisen muisteluksen, visuaaliseeringin ja muitten jakamismetuudiitten avula. Het saađhaan kans harjoittelluu siinä ette syventtäät ja reflekteerata sen kautta ette het tehđhään sisälyksen itte. Aktiviteetit tehđhään mahđolisiksi erilaiset työtavat ja otethaan pithoon eri oppimastrategiita.

 

Opeta minule norjaa ennen ko koulu alkkaa

Kielentutkiija Margareth Sandvik muitten kans oon  Lær meg norsk før skolestart! (Opeta minule norjaa ennen ko koulu alkkaa!) – prosjektin takana Bydel Bjerke:stä Oslossa. Prosjektin resultaattina oon syntyny kielistimuleeringin metuudi ja tasanselvittämistyökalu mitä lastentaras saattaa pittäät. Metuudi näyttää kuinka saatethaan työtelä niin ette luođhaan hyvän kielimiljöön lastentarhaassa – kaikile lapsile. Troll i ord rakenttuu tämän prosjektiin kokemukshiin.

 

Raamiplaana

Raamiplaanan jälkhiin lastentaras pittää eđesauttaat kommunikasjuunii ja kieltä. Raamiplaana sannoo kans ette lastentarhaan personaali pittää auttaat siinä ette kielirikkhaus oon koko lapsiroikan hyväksi. Lisäksi het piđethään tukkeet monikielissii lapsii siinä ette het saatethaan puhhuut ommaa äiđinkieltä. Samala se pittää aktiivisesti eđesauttaat ja kehittäät lasten norjan-/saamenkielistä kompetanssii. Raamiplaana 2017

Lastentaras oon tärkkee lasten kielelisten taittoin kehittämisessä, joko heilä oon norja tahi muu kieli äiđinkielenä. Troll i ord:in eeventyyriapit, konkreetit ja oppima-appi autethaan lastentarasta ko het työtelhään kommunikasjuunin ja kielen etheen. Muisteliijaäänet oon yli 30 kielelä. Siinä oon kans eeventyyriitä joitten alkupörä oon eri puolilta mailmaa. Kaikki nämät assiit tehđhään kielirikkhauđen näkkyyväksi ja arvostetuksi lastentarhaassa.

 

Kursi ja foorumi

Troll i ord – KURS oon tarkoitettu auttamhaan personaalii kielityössä lastentarhaassa tahi koulussa, ja se löyttyy appina iPadissa ja iPhonessa. Lisäksi se oon nettikursina kaikile muileki plattformiile.

Kursi anttaa opettaajale johđatuksen siihen kuinka Troll i ord:in kans saattaa työtelä lastentarhaassa ja koulussa.

Kursin avula koko personaaliroikka saapi saman johđatuksen kielityökalussa, ja se varmistaa pitkäsihtisen työn, ko uuđet työntekkiijät tasan saađhaan saman johđatuksen tämän apin avula.

Kursi oon abonnementtibaseerattu ja persoonallinen. Jos lastentaras tahi koulu halluu ette kursi oon täysin sautettavissa, niin het saatethaan tehđä roikka-abonnementin ja defineerata pittääjiitten määrän. Jokhainen pittääjä saapi oman pittääjännimen ja salasanan. Kursiprogresjuuni ja muut tälläykset laakrathaan ja siđothaan pittääjänkontthoon.

Kursissa oon nelje moduulii; havainot, esityö, työn teko ja jälkityö, ja siinä oon eri tappoi lijetä niin ette kehittäät vokabulaarii ja termiinymmärtämistä. Kursi näyttää kans konkreettiset tehtävät ja esimerkit. Lisäksi se tekkee kans mahđoliseksi sen ette personaali ja lapset itte oon myötä luomassa osan sisälyksestä ja pykkäämässä sen pääle uussii aktiviteettiita. Kuvat prosessista ja produktin saatethaan kans lastata ylös kursila niin ko inspirasjuuninna muile lastentarhaile ja kouluile. Se saattaa kans olla omana dokumentasjuunina mitä näyttäät vanhiimille tahi muile. Apin kautta opettaaja päässee foorumi-alhaan missä het saatethaan praattiit metuudiista ja aktiviteetiista kolleegoitten tahi muitten kans.

 

Eeventyyrin pito

Troll i ord:in tärkkee tuntemamerkki oon se ette se ankkuroi erilaissii kielistimuleerinkkiita litteratyyrhiin. Kaikissa seittemessä eeventyyrissä oon eri alkupörä, ja digitaalisessa sisälyksessä oon muisteliijaäänet 30 eri kielelä.

 

Troll i ord

–  Troll i ord:issa oon äänifiilii ja tehtäviitä usseila kielilä

– Se oon kaikile lapsile äiđinkielestä henkkaamatta

– Met suosittelema sitä ette oppiminen tapattuu koko kropala

-Troll i ord oon kehitetty yhtheistyössä kielitutkiijan kans språkforsker
– Se rakenttuu materiaalhiin Opeta minule norjaa ennen ko koulu alkkaa! Lær meg norsk før skolestart! 
– Se oon ainua Norjassa tehty leikki- ja oppimateriaali minkä Joukhaismerkki oon hyväksynny. Svanemerket

Ota yhtheyđen meihin:

GROM as

Web: trolliord.no

E-posti: trolliord@grom.no

Trollkjelsvegen 26
5726 Vaksdal