Leksjon 2, oppgave 4
Påbegynt

P2d – Antall, rom og form

Leksjonsframdrift
0% fullført

Ordkortene kan brukes til å trene på begreper som uttrykker antall, rom og form.

Spørsmål som trener antall, rom og form.

Hva er tyngst?
Hva er lettest?
Er den tyngre enn …?
Hva er lengst?
Hva er kortest?
Er den lengre enn …?

Aktiviteter

Du spør:
Hva er tyngst?

Hva er lettest?

Er x tyngre enn y?

Du spør:
Hva er høyest?

Hva er lavest?

Er x høyere enn y?

Du spør:
Hva er lengst?

Hva er kortest?

Er x lengre enn y?

Dersom du ikke har ordkortene fra Troll i ord kan du laste ned og skrive ut pdf-ene under overskriften «Materiell» (se toppen av siden).
 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
  • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord

Personalet skal

  • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål
  • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
  • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna

  • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
  • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
  • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter

Personalet skal

  • styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer
  • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler

Rammeplan for barnehagen

evalueringer
evalueringer