Til foreldre og foresatte

Hva er «Troll i ord»?
«Troll i ord» er et verktøy for språkstimulering utviklet for barn i barnehage. Verktøyet tar utgangspunkt i eventyr, og kombinerer konkreter og digitalt innhold med fortellestemmer på over 30 språk. Tanken er at alle barn kan lytte til eventyret på sitt morsmål før eventyret formidles på norsk/samisk til hele barnegruppen. Slik blir eventyrene en felles referanseramme for videre lek og målrettet arbeid.

Med Troll i ord vil barna få forståelse av et innhold og bli i stand til å gjengi innholdet ved hjelp av muntlig fortelling, visualisering og andre formidlingsmetoder. De får også trening i å utdype og reflektere gjennom å skape eget innhold.

Troll i ord er utviklet i tråd med verdigrunnlag og fagområder i Rammeplan for barnehagen.

Hvorfor er vi opptatt av morsmålet og et språklig mangfold i barnehagen/skolen?
Et språklig mangfold er viktig både for individ og samfunn – og med Troll i ord ønsker vi å tilby verktøy som stimulerer og styrker det språklige mangfoldet i barnehagen og i skolen.

Norske barnehager skal i tråd med Rammeplanen fremme kommunikasjon og språk. Rammeplanen sier også at personalet i barnehagen skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse. Rammeplanen 2017

Barnehagen er viktig for barns utvikling av språklige ferdigheter, enten de har norsk eller andre språk som morsmål. Konkreter og digitalt innhold i Troll i ord skal hjelpe barnehagen i arbeidet med å fremme kommunikasjon og språk. Fortellestemmene på over 30 språk, samt eventyr med opprinnelse fra ulike deler av verden synligjør og verdsetter et språklig mangfold i barnehagen.

Hvorfor er du som forelder/foresatt en viktig ressurs i språkopplæringen?
Det er en etablert oppfatning at det er lettere å lære nye språk når morsmålet er godt utviklet. Det har sammenheng med at det er enklere å tilegne seg kunnskap på språk man behersker godt. Ferdigheter fra det ene språket vil bli overført til det andre dersom miljøet er stimulerende. Det viser seg at barna som får morsmåls-støtte klarer seg bedre faglig.

Vi håper du vil ta del i utforskningen av Troll-i-ord og at du som forelder ser verdien i å bruke morsmålet sammen med barnet ditt.