Til foreldre og foresatte

Hva er «Troll i ord»?
Troll i ord er et verktøy for språkstimuleringsarbeid i barnehage og småskole. Verktøyet og arbeidsmetodene er utviklet ut fra kompetansemålene i Rammeplan for barnehagen 2017. Troll i ord tar utgangspunkt i bruk av eventyr. Det å forankre ulike former for språkstimulering i bruk av litteratur er et vesentlig kjennetegn for Troll i ord.
Det digitale innholdet i Troll i ord har fortellerstemmer på 32 ulike språk.

 

Hvorfor er vi opptatt av morsmålet og et språklig mangfold i barnehagen/skolen?
Et språklig mangfold er viktig både for individ og samfunn – og med Troll-i-ord ønsker vi å tilby verktøy som stimulerer og styrker det språklige mangfoldet i barnehagen og i skolen.

De barna som får morsmåls-støtte i barnehage klarer seg bedre faglig. Det har sammenheng med at det er enklere å tilegne seg kunnskap på språk man behersker godt, og derfor bør morsmålet nyttes som opplæringsspråk.
Når vi tar til orde for språkstimulering både på morsmål og på andrespråket, støtter vi oss til viktige innsikter både frå nasjonal og internasjonal forskning.
Det er en etablert oppfatning at det er lettere å lære nye språk når morsmålet er godt utviklet. Ferdigheter fra det ene språket vil bli overført til det andre dersom miljøet er stimulerende.
På samme måte vil læring av andrespråket ha svak utvikling eller i verste fall bli hemmet, dersom morsmåls-ferdighetene er underutviklet.

 

Hvorfor er du som forelder/foresatt en viktig ressurs i språkopplæringen?
Foreldre/foresatte kan være en svært viktig ressurs for å utvikle morsmålsferdighetene, ikke minst når det gjelder å styrke og følge opp interessen for skriftspråket.
Vi håper dere vil ta del i utforskningen av Troll-i-ord og støtte opp under viktigheten av lesing og litterære samtaler.