Leksjon 4, oppgave 6
Påbegynt

ST4f – Ekskursjon

Leksjonsframdrift
0% fullført

Aktiviteter

Eventyret om Stallo foregår i akebakken, hjemme hos Stallo og kona, og hjemme hos gutten sin familie. Finnes det et museum eller lignende om samisk kultur i barnehagen sitt nærområde? Kanskje kan dere besøke bilbioteket og finne bøker om samisk kultur?

Finn et sted som kan egne seg til dramatisering av eventyret. Barna får utdelt roller. Kanskje Stallo er en voksen, eller en gruppe av barn? Dramatiser eventyret.

Gjør gjerne opptak av dramatiseringen. Det gjør det enkelt å vise opptaket etterpå og snakke om opplevelsen. 

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:

 • utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt
 • blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
 • blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer
 • blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur
 • får kjennskap til nasjonale minoriteter

Personalet skal

 • introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt
 • gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng
 • gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får kunnskap om dyr og dyreliv

Personalet skal

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna

 • opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt
 • videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper
 • opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
  blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser
 • får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid

Personalet skal

 • være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring
 • gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet
 • kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn

Rammeplan for barnehagen