Leksjon 4, oppgave 1
Påbegynt

SF4a – Fortellekort

Leksjonsframdrift
0% fullført

Barn forteller spontant, og slik deler de sine erfaringer med voksne og andre barn. Troll i ord legger opp til at barna skal lære å formidle et innhold de har hørt, og bli gode fortellere som er glade i å bruke språket.

Målet er at barna skal assosiere eventyr og fortellinger med hyggestunder, og vi har derfor valgt å utvikle et variert materiell som barna kan bruke som støtte og inspirasjon når de skal fortelle, og bruke elementer fra fortellingen som leketema.

 

Aktiviteter

Fortellekortene viser scener fra eventyret. Kortene følger med språkesken som trykte kort, og det finnes ni fortellekort for hvert eventyr. Under overskriften «Materiell» vil du også finne en pdf av fortellekortene som kan skrives ut.

 

Legg ut det første fortellekortet. Så legger du ut et nytt kort og trekker barnet med i gjenfortellingen. På denne måten støtter bildene opp om selve gjenfortellingen og barna slipper å lure på om de husker innholdet.

 

Husker dere hva eventyret handlet om?

— Ja, det handlet om Storfuglen.

 

Vi legger opp til at barna skal lære å fortelle eventyret. Barn som forteller om noe de har opplevd eller hørt, vil selv lære om hendelsen og utvide sin forståelse av den ved å viderefortelle til andre. De får både kognitive, sosiale og språklige erfaringer, og de lærer seg å ta mottakerens perspektiv. Når barnet skal dele en hendelse med andre, må de fortelle slik at andre forstår, og her spiller selvfølgelig språket en sentral rolle. Når barna forteller, vil de oppleve at andre ikke forstår eller vet det samme som de selv gjør, og de vil oppleve at andre barn og også voksne kan være uenige i det de sier. Når barn forteller, vil de få spørsmål som avdekker dette.

 

Tilhørerne kan spørre om hvor og når noe skjedde, hvem som var til stede og hva som skjedde først og etterpå. Slike spørsmål er vanlige i all samhandling, og spørsmålene vil støtte barna i å forstå at mennesker har forskjellige oppfatninger og erfaringer. I tillegg vil barna lære hva som er forventet av en fortelling i vestlige kulturer, nemlig at de har en innledning, et hovedpoeng og en avslutning.

Å være i et rom der eventyret formidles på en stor skjerm, skaper en egen stemning. Pedagogen kan trekke med barna i formidlingen og avpasse tempoet i visningen av bildene. Fortellekortene kan vises på lerret eller interaktiv tavle.

Det er viktig at den voksne respekterer barns fortellinger, både eventyr og spontane fortellinger. Selv om fortellingen har mangler og svakheter på flere punkter, bør den voksne unngå å framheve dette, men tvert imot gi barnet positiv tilbakemelding og styrke barnets lyst til å fortelle. Der det er uklart hva barnet prøver å si, bør den voksne være en positiv hjelp og støtte. Det kan gjøres ved å gi samtalestøtte i form av spørsmål som barnet kan nøye seg med å bekrefte, eller spørsmål som innbyr til mer utfyllende svar.

Gå til aktiviteten

Barna kan selv prøve å legge fortellekortene i riktig rekkefølge og pedagogen kan bruke aktiviteten til å observere hva barna har forstått av eventyret som er blitt formidlet.

 

Avhengig av barnas alder og språklige nivå kan du bruke alle eller bare de viktigste fortellekortene.

Dersom du ikke har fortellekortene fra Troll i ord kan du laste ned og skrive ut pdf-ene under overskriften «Materiell» (se toppen av siden).

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
  • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

Personalet skal

  • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål

Rammeplan for barnehagen