Leksjon 4, oppgave 2
Påbegynt

U4b – Samtalekort

Leksjonsframdrift
0% fullført

Samtalekort er enkeltstående kort med et spørsmål eller et problem som skal løses, gjerne som en samtale eller som diskusjon i gruppe. 

Samtalekortene kan dreie seg om å finne en løsning på et dilemma; barna må ta et valg og veie for og imot, de skal tenke seg en framtidig situasjon, de skal forklare eller begrunne – kort sagt de skal bruke fantasi og fornuft for å komme fram til løsninger.

Å løse problem er en aktivitet der barna blir utfordret til å bruke språket til noe mer komplekst enn å bare beskrive, gjengi eller gjenfortelle. I samtalen rundt samtalekortene trener barna både språklige og kognitive ferdigheter. Oppgaven innebærer dekontekstualisert språkbruk. Diskusjon i barnegruppen gir også trening i å forhandle: fremme forslag, tilbakevise, gi og ta ordet og lufte løsningen for de andre. 

Forskere mener at ulike boktyper påvirker barnets tenkning på ulike måter (Torr og Clugston 1999). Sakprosa og faktabøker for barn innbyr til andre samtaler enn eventyr, fortellinger og fantasifulle tekster. Den voksne stiller andre typer spørsmål til sakprosa og faktatekster, og disse spørsmålene er mer kognitivt utfordrende enn spørsmål som stilles i forbindelse med fortellingstekster. Dette har vi tatt hensyn til når vi har utviklet samtalekort i Troll i ord. Her får barna språklige og kognitive utfordringer som skiller seg fra spørsmål som vanligvis stilles til eventyr og fortellende tekster.

Aktiviteter

Det finnes elleve samtalekort til eventyret Undervannslandet. Du kan laste ned en pdf og skrive ut samtalekortene.

Ta for dere ett samtalekort om gangen, og les opp spørsmålet eller dilemmaet på kortet. Du kan supplere med flere spørsmål eller tilpasse vanskegraden til barnegruppen din. Aktiviteten skal invitere barna til å reflektere, undre seg og stille flere spørsmål.

Samtalekortene kan også vises på lerret eller interaktiv tavle.

Aktivitet i eventyrapp

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

 • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
 • bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter
 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

Personalet skal

 • skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre
 • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna

 • utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål
 • får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier
 • får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på
 • utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap

Personalet skal

 • formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer
 • utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål sammen med barna
 • bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
 • identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og holdninger og ha et bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet med barna.

Rammeplan for barnehagen