Vanhiimet ja eđesvastuuliset

Mikä oon Troll i ord?
«Troll i ord» oon työkalu  kielistimuleerinkityötä varten lastentarhaassa ja koulussa. Työkalun ja työmetuudit oon kehitetty niitten kompetanssimooliin pohjalta mikkä oon Lastentarhaan raamiplaanassa 2017. Lähtökohtana Troll i ord:issa oon eeventyyrit. Sen tähđelinen tuntemamerkki oon ette eri kielistimuleeringit liitethään litteratyyrhiin. Troll i ord:in digitaalisessa sisälyksessä oon muisteliijaääni 32 eri kielelä.

 

Miksi met perustamma äiđinkielestä ja lastentarhaan/koulun kielirikkhauđesta?

Kielirikkhaus oon tärkkee sekä yksittäisele ihmiselle ette samfynnille – ja Troll i ord:in kans met halluuma tarjota työkalun mikä stimuleeraa ja vahvistaa lastentarhaan ja koulun kielirikkhautta.

Net lapset kekkä saađhaan tujen äiđinkielen kans lastentarhaassa, pärjäthään paremin faakilisesti. Se oon siitä syystä ette se oon helpompi ottaat tiettoi vasthaan sillä kielelä mitä saatethaan hyvin. Siksi äiđinkieltä kannattaa pittäät oppimakielenä.

Ko met tujema kielistimuleerinkkii äiđinkielelä ja toisela kielelä, niin met tujema tärkkeitä käsityksii nasjuunalisesta ja kanssoinvälisestä tutkimuksesta. Se oon etableerattu käsitys ette se oon helpompi oppiit uussii kielii ko äiđinkieli oon hyvin kehittynny.

Jos miljöö oon stimuleeraava, niin yhđen kielen kyvyt siirythään toisheen kielheen. Samala tavala kehitys toisen kielen oppimisessa saattaa olla heikko tahi pahhiimassa tappauksessa häiriintynny, jos äiđinkielen kyvyt oon alikehittynheet.

Miksi sie vanhiimpanna olet tärkkee resyrsi kielen oppimisessa?

Vanhiimet ja eđesvastuuliset saatethaan olla joukon tärkkee resyrsi ko pittää kehittäät äiđinkielen kykkyi, olletikki ko tarkoitus oon vahvistaat ja tukkeet intressii kirjakieltä kohthaan. Met toivoma ette tet halluutta ottaat ossaa Trolli i ord:in tutkimisheen ja tujetta lukemista ja litterääristä praattii.